TBI SCI03205-4 tbi滚珠丝杠官网   产品参数

TBI SCI03205-4 tbi滚珠丝杠官网

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
32
导程
5
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
3.175
精度等级
螺母直径
46
法兰直径
螺母长度
45
螺母安装 PCD
额定动负载 CaN
1922
额定静负载 C0aN
6343
有效圈数
1x4
法兰盘宽度
法兰安装孔通孔直径
法兰安装孔沉孔直径
法兰安装孔沉孔深度
轴向刚度 KNm
52
TBI SCI03205-4 tbi滚珠丝杠官网此型号部分数据来源于PMI 1R32-05B2-1FSWC-765-957-0.018 pmi丝杠3210